woensdag 2 december 2015

Brielse Maskerade


IN OUDE GLORIE HERSTELD EN TOT NATIONAAL ERFGOED VERKLAARD.
In 2005 werd bekend gemaakt dat tijdens de Maskerade verwacht werd van de Klaassielopers, gemaskerd deel te nemen aan het stille protest tegen plaatselijke misstanden. Men ging zelfs zover dat men stelde dat: “Door middel van sandwichborden en spandoeken kan men zijn of haar mening geven, kritiek uiten en tips geven aan de Brielse gemeenteraad die dan op het bordes staat. Het is verplicht om verkleed en gemaskerd te komen en praten is niet toegestaan!’’ 
Dat verplicht dragen van een masker is natuurlijk waanzin. Je kan je ook schminken. En wat dan nog als iemand met zijn eigen smoelebakkes de straat op wil gaan? Op foto’s uit het verleden is duidelijk te zien hoe men in vroegere jaren altijd de straat op ging om Maskerade te vieren. Het gaat daarbij maar om één ding: Lol trappen en je helemaal uitleven op een manier die de Klaassieloper geheel zelf mag invullen. De nadruk werd plotseling helemaal gelegd op het protesteren, wat nooit het uitgangspunt is geweest. Wel werd er altijd 'De draak gestoken' met plaatselijke of landelijke gebeurtenissen.

Elke Klaassieloper die deze traditie vanuit zijn jeugd heeft meegekregen en heeft beleefd zal direct zeggen dat door die benadering het Brielse volksfeest een heel andere uitstraling en betekenis heeft gekregen dan in het verleden het geval was.

Om deze dwaling kenbaar te maken, beschreef ik als oud-Klaassieloper, die vanaf 1953 tot 1982 de Maskerade beleefd heeft, in 2006 mijn herinneringen daaraan op mijn website. In de plaatselijke kranten maakte ik ook bekend dat door die veranderingen deze oer oude volkstraditie de verkeerde weg was ingeslagen. Er werd niet op gereageerd door de Maskerade commissie.

Voor de Maskerade 2009 werd op initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur en het Historisch Museum Den Briel, de FONS LÖBKER PRIJS in het leven geroepen. Een prijzenswaardig initiatief, waarmee Fons inzet voor het cultuur historisch erfgoed van Den Briel op een waardige manier herinnerd kan blijven.
Dat jaar was er een bijzonderheid waar te nemen. Het stilte verbod werd spontaan gebroken door de Klaassielopers zelf. Met name door de Klokkenluiders.

In 2010 was er een kleine kentering waar te nemen. De commissie had een boerenkapel ingehuurd om een beetje sfeer op de Markt te krijgen. 

In 2011 stelde ik in enkele maanden van schrijven en opsporen van foto’s en verhalen, een gedetailleerd boek samen over de Brielse Maskerade, met de titel ‘Lol trappen.’ Daarbij plaatste ik 160 foto's waarop duidelijk de sfeer te proeven is hoe de Maskerade altijd gevierd werd. Alleen maar om te voorkomen dat deze eeuwenoude traditie nog verder van het pad af zou raken.

2011 ging de geschiedenis in als een succesvolle. Ondanks het slechte weer, waren er meer dan 100 deelnemers. 15 groepen en 2 individuelen.
Om ook een bijdrage te leveren aan het stimuleren om mee te doen met de Maskerade, bood ik aan, op mijn kosten het boek ‘Lol trappen’ te schenken aan de winnende deelnemer(s) dat jaar, en dat is ook gebeurd. 

De Maskerade van 2012 ging de geschiedenis in als bedroevend. Slechts één groep en één enkeling trotseerde het slechte weer. Dat alleen het weer daar debet aan was, durf ik te betwijfelen. Het is in het verleden ook maar zelden prima weer geweest. Zelfs neeuw en hagel waren nooit vreemd.

Ik vond het mijn plicht mijn mening te geven over de manier waarop het culturele erfgoed de Brielse Maskerade georganiseerd werd.
12 december 2012 schreef ik aan de Maskerade commissie:
'Op mijn website staan zeer uitgebreide pagina's en schreef ik het boekje 'Lol trappen' over de Maskerade. Oude tradities moet je niet willen veranderen. Die moet je in ere houden. Een optocht achter Libertatis aan door de binnenstad zoals vroeger is uiteraard niet meer haalbaar. Maar het laten paraderen van de Klaassielopers door de Voorstraat en Nobelstraat, tussen Varkensstraat, Asylstraat en Markt moet toch wel mogelijk zijn. Desnoods met een dweilorkest. Of het terugbrengen in zijn oude vorm meer deelnemers oplevert is natuurlijk niet te zeggen, maar het is in elk geval een heel ander uitgangspunt om deel te nemen. De Klaassieloper moet lol kunnen maken en met protesteren zal dat moeilijk lukken'.

Uiteindelijk wordt door de commissie in de kranten toegegeven dat de ingeslagen weg tot het Stilzwijgende Protest niet de manier is waarop de Maskerade altijd gevierd werd. Al enkele jaren heb ik de organisatoren er op attent gemaakt dat men de verkeerde weg was ingeslagen maar kreeg daar geen reactie op van hen.

Het verraste mij dat de Briellenaar Bram Poldervaart, die evenals ik jaren in het buitenland woonde, eindelijk de commissie zover kreeg deze oer oude traditie in zijn historische luister te willen herstellen. 
Op 13 november 2013 kwamen daartoe een twintigtal Briellenaren bijeen om te bespreken hoe verder te gaan. Bram liet weten dat de Maskerade zou terugkeren in zijn oude oervorm, het stille protest zou verlaten worden. Dat de Maskerade nooit verloren zal gaan, hangt af van de Briellenaren die bereid zijn deel te nemen aan deze Brielse traditie. De indruk was gelijk, dat velen aan de oproep gehoor zouden gaan geven.
Zelf ben ik enkele weken vóór 5 december begonnen op Facebook met het 'opjutten' van Briellenaren en had regelmatig contact met Bram Poldervaart.

Op Maskeradeavond 2013 was het weer op zijn zachts gezegd niet erg best. Radio en tv waarschuwde voor code oranje. Maar wat een toeval: Om 19.00 uur werd het droog, en op de Markt stond niet veel wind. Storm en regen weerhield deelnemers en toeschouwers er niet van massaal naar de Markt te komen. In totaal waren er zo’n 120 deelnemers: zes individuele deelnemers en veertien groepen. Zoveel waren er in jaren niet geweest. De Maskerade leek gered te zijn.

In 2014 werden er pogingen ondernomen om de Brielse Maskerade op de de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed te krijgen zijn. Of dit door de Briellenaren altijd op authentieke wijze gestalte gegeven volksvermaak in aanmerking zou komen om op de UNESCO-lijst geplaatst te worden, zal na de Stilzwijgende Protestoptocht, niet gemakkelijk zijn. De traditie moet namelijk jaren achtereen zonder wijziging hebben plaatsgevonden. 

Voor de Maskerade 2014 werden enkele ‘nieuwigheden’ ingevoerd. Er was sprake van het  terugbrengen van hoe het in vroegere jaren ging. De deelnemers konden zich melden in de Varkensstraat, waar ze een nummer toebedeeld kregen en gejureerd werden. Daarna werd hen verzocht de route Nobelstraat, Markt en Voorstraat tot aan de Asylstraat te lopen. Het weer zat ook dat jaar niet mee. Toch was er een behoorlijk aantal deelnemers omdat het veelal grote groepen waren. De uitstraling bleef helaas nog steeds, dat we met een protestoptocht te maken hadden. 
Het valt te vrezen dat het heel wat moeite zal kosten om dat er uit te krijgen. De draak steken met gemeentelijk besluiten en raadsleden op de hak nemen was wel altijd gebruikelijk, maar protesteren doe je in de raadszaal.

Pas als iedereen goed op de hoogte is van hoe het Brielse volks-kultuur van oorsprong altijd gevierd werd en volledig in zijn oude luister hersteld is, zal die wonderlijke, ‘voorheen vaak massale’ verkleedpartij de Brielse Maskerade op Sinterklaasavond, nooit verloren gaan.

1 december 2015 werd bekend gemaakt dat de Maskerade op de UNESCO-lijst van het Nationaal Immaterieel Erfgoed geplaatst wordt. Een prachtig gegeven, waardoor de Brielse Maskerade een welverdiende serieuze volks-kultuurstatus heeft gekregen. Dit verheugd mij zeer en geeft me ook wel een gevoel van lichte trots, omdat hieruit blijkt dat mijn 'opjutterijen' op Facebook en mijn kritieken toch wel het bedoelde effect hebben gehad en de Maskerade naar te verwachten valt, weer in zijn oude vorm teruggekeerd is en nu dus zelfs op de UNESCO-lijst vermeld staat.
Rens

vrijdag 20 november 2015

Windvaan

NIEUWE WINDVAAN
In oktober 2015 is de vlaggenmast bij Bastion IX, de voormalige Noordpoort, opgeknapt door de werkgroep 'Kanonnen en Affuiten'.

Van de windvaan die boven op de mast thuis hoort ontbreekt een mast met zeilen, dus vroegen de 'werkers' wie dat zou kunnen repareren.


Daarop heb ik geantwoord dat ik wel kon zorgen voor een geheel nieuwe windvaan. Het ontwerp dat ik maakte voor de windvaan werd goed gekeurd, en vandaag 20 november ben ik aan de slag gegaan.
Na het tekenen op de aluminiumplaat, volgde het boren, zagen, vijlen en schuren. 
                                                     

Na één dag al aardig opgeschoten.

Na het schuren en nog eens schuren, de vaan goudkleurig gespoten.


Hiermee is de klus geklaard en kan de nieuwe windvaan (volgend jaar) op de vlaggenmast gemonteerd worden.
Rens

maandag 2 november 2015

Om te weten

DE BRIELSE MASKERADE EN HALLOWEEN HEBBEN MEER GEMEEN DAN MENIGEEN WEET
Omstreeks 1630 gingen in Den Briel op sinterklaasavond de jongens gewapend met roeden de Brielse deernen achterna. In 1800 was het de gewoonte dat op sinterklaasavond gemaskerde jongelui pakjes bezorgden bij Briellenaren. Zij kregen daar dan wat geld of snoep voor. Op een gegeven moment is men zich daarbij gaan verkleden, waarbij de draak gestoken werd met landelijke en plaatselijke gebeurtenissen. Een folklore die in deze vorm alleen in Den Briel plaats vind.

Halloween is in de zestiende eeuw voortgekomen uit het Keltische feest Samhain en in Ierland bedacht. Op 1 november eindigt het oogstseizoen en begint de winter. Kinderen verkleedde zich en belde als het donker werd aan bij huizen in de buurt die versierd waren met pompoenen en lichtjes. De bewoners gaven de kinderen dan snoepjes.


Er is dus duidelijk een overeenkomst tussen beide eeuwenoude tradities, dat van oorsprong begon met het 'ophalen' van snoep.


De Maskerade werd in 2005 veranderd in een Stilzwijgend Protest tegen de gemeente. Met borden of spandoeken moest je zonder spreken, zingen of herrie maken langs het bordes van het stadhuis lopen, waar het gemeentebestuur de klaassielopers gade sloeg. In 2009 werd de Fons Löbker prijs ingesteld voor de best verkleedde persoon of groep. Pas in 2013 is het stilzwijgen achterwege gelaten en zou de Maskerade terugkeren in zijn oude vorm. Er was toen een toename van deelnemers te merken. 

Halloween wordt in Den Briel pas de laatste jaren gevierd. Er is niet aan de indruk te ontkomen dat de oeroude Maskerade - qua deelnemers en toeschouwers - duidelijk steeds meer verdrongen wordt door het Halloween. 

Door Halloween te gaan organiseren waarbij niets hoeft en alles mag (zoals de Maskerade voorheen ook altijd gevierd werd) en het in de winkels volop verkrijgbaar zijn van 'verkleed materiaal', zal daar de oorzaak van zijn. 
Het is daarbij opvallend dat er tegenwoordig voor de Maskerade in Den Briel geen masker meer te koop is.

Dat de Brielse Maskerade niet ter ziele zal gaan is allemaal in handen van de Briellenaren. Het zou zo mooi zijn om de overeenkomst tussen beiden, wat deelnemers en bezoekersaantal betreft ook waar te maken. 
Zou dat niet geweldig zijn?!
CULTUREEL ERFGOED MAG IMMERS NOOIT VERLOREN GAAN!
Rens

woensdag 16 september 2015

De Prince Admirael

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
Als enige nog levende initiatiefnemer, ontwerper en bouwer die zijn ziel en zaligheid en honderden uren in het Geuzenschip heeft gelegd, vind ik dat ik best mag reageren als mijn creatie een verkeerde uitstraling krijgt. Dat men met het schip omgaat waardoor de originele uitstraling veranderd, verdient in mijn ogen geen schoonheidsprijs.

Mijn opmerkingen doen niets af aan de waardering die ik heb voor de 1 aprilvereniging en de bemanning die vaak vrije dagen opnemen om activiteiten en onderhoud van het schip mogelijk te maken. Zonder hun inzet had de Prince Admirael nooit 36 jaar lang in de vaart gehouden kunnen worden. Ik weet als geen ander hoe het is om je in te zetten voor de 1 aprilvereniging, om zodoende 't Brieltje onder de aandacht te brengen en te houden.


Al enkele malen heb ik bij het bestuur en de bemanning een en ander onder de aandacht gebracht, waar geen reactie op kwam. 

Mijn opmerkingen zijn gebaseerd op de volgende feiten:

Het schip was 'mat' bruin geschilderd, zoals schepen uit de vijftiende eeuw er uitzagen, en niet onbelangrijk: om de onderhoudskosten binnen de perken te houden.

Nu is de huid van het schip als imitatie hout geschilderd en van een hoogglans vernislaag voorzien, of we met een luxe jacht te maken hebben. Een omvangrijke en kostbare klus die zeker drie tot vier keer duurder uitvalt dan bruin verven.  

De voorkajuit had evenals de achterkajuit een 'zoutedrop' decoratie, die om onverklaarbare reden achterwege is gelaten.


De 'tussenwanden' van de kajuiten waren hetzelfde van kleur als het hele schip. Nu hebben ze een veel lichtere, onlogische kleur.


De waterlijn (eigenlijk het hele onderwaterschip) was wit. Dit was gedaan omdat dat het schip daardoor optisch gezien langer lijkt.


De twee grote masten waren een stuk hoger dan nu, in de juiste verhouding met het schip.


Het zijn geen loze opmerkingen, maar aantekeningen om het 36 jaar geleden gebouwde Brielse pronkstuk zo origineel mogelijk te laten blijven. 

Waarom mijn onderbouwde opmerkingen altijd als negatief bestempeld worden en men zich aangevallen voelt, kan ik maar niet begrijpen en is volledig onterecht. Als ik mijn opmerkingen niet kenbaar maak, zal het schip steeds verder 'afdrijven' van zijn originele opzet. Dat kan toch niemand willen.

Oplossingen voor mijn opmerkingen zijn in de meeste gevallen simpel. Als de vernislaag in matte vernis aangebracht wordt is dat al een hele verbetering. Op de voorkajuit kan de 'zoutedrop' decoratie weer geschilderd worden. De 'tussenwanden' kunnen weer bruin geverfd worden en de witte waterlijn had tijdens de laatste opknapbeurt (in hooguit drie uurtjes) gefikst kunnen worden.

Het is erg jammer dat enkelen de indruk geven dat het hun schip is en er mee te kunnen omgaan naar eigen inzicht. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat dankzij de bouwers in de winter van 1978/'79, van dit Brielse pronkstuk genoten kan worden.
   
Wat betreft de geamputeerde masten is één ding wel zeker: Wim van der Torre zou op deze manier nooit deelgenomen hebben aan evenementen en de masten geen dag langer dan nodig is 'gestreken' hebben gelaten. 

Tot slot: als ik dingen zie die afbreuk doen aan mijn creatie, zal ik altijd onderbouwd reageren en om uitleg vragen. Het is erg jammer dat men daar blijkbaar niet op wil ingaan en niet begrepen wordt dat dit soort voorvallen mij in mijn ziel raken. Het schip is tenslotte als een kind voor mij.
Opmerkingen als: "Bemoei je nergens mee", zal ik dan ook nooit accepteren.

Rens

zaterdag 12 september 2015

Nog steeds

GEAMPUTEERD

Bijna drie weken na Sail Amsterdam en een opknapbeurt van het onderwaterschip  hield de Prince Admirael dit weekend rondvaarten tijdens de Open Monumentendagen in Den Briel met nog steeds geamputeerde masten.

Bij navraag over het ontbreken van de bovenmasten tijdens Sail kreeg ik als antwoord: ''Laat beslissingen over dit soort zaken over aan de (kundige) huidige bemanning van de P.A. 
Zij zijn zeer betrokken bij het wel en wee van het schip.''


De uitgelezen gelegenheid bij de opknapbeurt om de witte waterlijn aan te brengen - zoals het origeneel hoort te zijn om het schip langer te doen lijken -  is niet benut.

Zeer opvallend is de hoogglans - alsof we hier te maken hebben met een super jacht - die gewoon zeer aan je ogen doet.

Je vraagt je dan ook af hoe het met de betrokkenheid bij dit inmiddels erfgoed gesteld is.

Rens

zaterdag 5 september 2015

De Prince Admirael steelt de show

ROTTERDAM MARITIEM'80
Vandaag stond in het AD een leuk artikel over Rotterdam Maritiem in 1980. Dat was een van de eerste uitstapjes buiten den Briel van de Prince Admirael.
Vele uitstappen zouden volgen. Het Brielse pronkstuk is altijd een geliefd onderdeel geweest bij historische gelegenheden.
In 1980 zijn er in Hellevoetsluis opnamen gemaakt voor de School televisie van het vertrek van Willem van Oranje naar Engeland in 1688.
Daarvan staat een filmpje op Youtube.

Het zeilopleidingsschip wat in het het AD staat, was de Eendracht met schipper Conny van Rietschoten, waar we uitgebreid mee gesproken hebben. 
Wim van der Torre was uiteraard als scheepsbouwer zeer geïnteresseerd in de Eendracht en Van Rietschoten kwam bij ons aan boord een kijkje nemen.


Opmerkelijke- en gelijk jammerlijke melding in het artikel.

Het is hoe dan ook mooi om mee te maken dat het schip al meer dan 36 jaar in de vaart is.

Rens 

woensdag 2 september 2015

De Prince Admirael

KNIPPEN EN SCHEREN
Het geuzenschip de Prince Admirael krijgt een week na het bezoek aan Sail Amsterdam een knip en scheer beurt. Dat wil zeggen: het onderwatergedeelte wordt ontdaan van aangroeisel en in de antyfouling gezet. Tevens worden er als het goed is ook nieuwe anodes ter voorkoming van corrosie aangebracht. Onder water kunnen namelijk verschillende metalen met elkaar elektrische stroom vormen. Het water functioneert daarbij als geleider. 
Een flinke klus die bij WSV Vijfsluizen in Zwartewaal plaats vindt.

Het werk wordt uitgevoerd door bemanningsleden.


Het zou een mooie gelegenheid zijn de waterlijn weer wit te schilderen zoals het origineel altijd was, waardoor het schip optisch gezien langer lijkt.

Rens

dinsdag 25 augustus 2015

Schrikken 2

OPHELDERING

Het geuzenschip 'De Prince Admirael', heeft deelgenomen aan Sail Amsterdam. Door het brug-ongeluk bij Alphen aan den Rijn moest het schip een andere route (met lagere bruggen) naar Amsterdam varen, zodat de topmasten eraf moesten. Door de beelden van de P.A. met halve masten, sloeg de schrik mij om het hart en reageerde daarover op Facebook. De bovenmasten beschikken bij mijn weten namelijk over een klapsysteem om ze te kunnen laten zakken en weer op te zetten.

Daar kwam de volgende reactie op: "Het klapsysteem is er niet meer zodat de mast erin getild moet worden. Het is zeker heel erg jammer en balen, maar veiligheid gaat voor het plaatje. Gelukkig hebben we het wel kunnen vertellen en uitleggen aan vele belangstellenden en iedereen had er begrip voor".

In tegenstelling tot wat verklaard wordt zie je op de foto's toch duidelijk het klap-systeem op beide masten.

Op mijn opmerking daarover laat men weten: "De scharnieren zijn kapot". 


Vervolgens heb ik om opheldering gevraagd bij één van de bemanningsleden. "Accepteer de uitleg die gegeven is en laat beslissingen over dit soort zaken over aan de (kundige) huidige bemanning van P.A. Zij zijn zeer betrokken bij het wel en wee van het schip, ook al is dit soms niet geheel gunstig voor het plaatje wat we graag zouden willen laten zien", was het verder niets zeggend antwoord.

Met dank voor de reactie heb ik ten overvloede laten weten dat ik het zeer waardeer dat het schip al meer dan 36 jaar in stand is gehouden en dat het jammer is dat niet  begrepen wordt dat het schip voor mij 'als een kind' is. 


De verklaringen over de klap-systemen op Facebook , waar eerst vermeld wordt dat ze niet meer aanwezig zijn en later dat ze kapot zijn, en het antwoord van het bemanningslid dat ik die (tegenstrijdige) uitleg moet accepteren, geven mijn vermoeden dat het weer plaatsen van de masten gewoon 'te veel gedoe is', alleen maar meer voeding. 
Als de scharnieren inderdaad kapot zijn zouden ze toch gewoon gerepareerd zijn omdat aan Sail deelgenomen moest worden denk ik dan. Dus waarom niet gewoon een eerlijke uitleg geven. Er kan altijd een goede rede zijn waarom iets gedaan- of niet gedaan wordt.


Dat er tijdens Sail reklamevlaggen van sponsors - waaronder een vlag van ondier bestrijdingsbedrijf Rentokil - tussen de masten van het schip waren opgehangen is ook onbegrijpelijk.

De sponsor bedragen moeten wel héél erg hoog zijn om op dergelijke manier aan zo'n belangrijke manifestatie deel te nemen. 

Het zal mij benieuwen hoeveel dit grapje heeft opgeleverd.

Eén ding weet ik wel zeker: 
Wim van der Torre zou op deze manier nooit deelgenomen hebben aan een dergelijk evenement. 


Tot slot: als ik dingen zie die afbreuk doen aan mijn creatie, zal ik altijd onderbouwd reageren en om uitleg vragen. 
Het is erg jammer dat niet begrepen wordt dat dit soort voorvallen mij in mijn ziel raken.

Rens 

zaterdag 22 augustus 2015

Sale Amsterdam


SCHRIKKEN


Het geuzenschip 'De Prince Admirael', heeft de afgelopen dagen verminkt deelgenomen aan Sail Amsterdam.  
Door het brug-ongeluk bij Alphen aan den Rijn moest het schip een andere route naar Amsterdam varen, met lagere bruggen. Om die reden moesten de topmasten eraf.

Wat ik als geestelijk vader van het schip niet kan begrijpen, is dat de masten na het passeren van de bruggen niet teruggeplaatst zijn. Daar is toch een speciaal klap-systeem voor aangebracht.

De schipper meld dat de havenmeester in Amsterdam het schip aanvankelijk weg stuurde. Dat zegt toch al genoeg en kan mijn onbegrip toch niet als vreemd aangemerkt worden.
Toch zal mij wel weer verweten worden een ouwe zeur te zijn. Maar zolang ik leef zal ik - als daar reden toe is - mijn ongenoegen onderbouwd kenbaar maken als dat nodig is. Ik meen daar als ontwerper, één van de initiatiefnemers en bouwer, het volste recht toe te hebben. Het gaat mij aan het hart en doet mij zeer wanneer mijn creatie, en het werk van de 16 vrijwilligers een verkeerde uitstraling krijgt.
Dit alles doet niets af aan de waardering die ik heb voor de bemanning die vaak vrije dagen opnemen om dit soort activiteiten en ook het onderhoud van het schip mogelijk te maken. Zonder hun inzet had de Prince Admirael nooit 36 jaar lang in de vaart gehouden kunnen worden. Ik weet als geen ander hoe het is om je in te zetten voor de 1 aprilvereniging, om zodoende 't Brieltje onder de aandacht te brengen.

Het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben die geschrokken is van de Prince Admirael met halve masten?

Rens 

vrijdag 5 juni 2015

Smaak

SMAAK OF WANSMAAK

Aan de voet van de Catharijnekerk is een nieuw schoolgebouw verrezen. De openbare Meester Eeuwoutschool.

'De school is afgestemd op de specifieke situatie van het beschermd stadsgezicht en dat het materiaalgebruik is aangesloten op de Brielse binnenstad, want de gevel is van lichte baksteen, de daken zijn zadeldaken afgewerkt met leipannen', vinden sommige mensen. Waar vinden we dat meer in de binnenstad is dan de vraag.


'De gevel is verrijkt met ‘geperforeerd’ metselwerk, waardoor het licht op verrassende wijze de onderwijsruimten binnen valt'.

'Op andere plekken zijn juist gesloten vlakken met vooruitstekende stenen toegepast'.


Dat de school op het beschermde stadsgezicht is afstemt, is nou niet bepaald te ontdekken. 

De zadeldaken zijn wel heel erg plat en bovendien lang gerekt. Of het gebruik van leipannen zo toepasselijk is, is ook wel erg ver gezocht. Of zo'n groot pand - geheel uitgevoerd in lichte baksteen in deze stijl - zo toepasselijk is valt ook moeilijk te onderschrijven.

Dat het interieur als school prima voldoet geloof ik graag, maar dat de bouwstijl afgestemd is op het beschermd stads gezicht is een fars. 
Maar ja,.... smaken verschillen zullen we maar denken.
Rens 

dinsdag 2 juni 2015

Hemelschreiend

BEZAAID
De hemel van Voorne en Putten is bezaaid met windturbines. Letterlijk en figuurlijk hemelschreiend dat ongelimiteerd zoveel windmolens dichtbij de dorpen en historische stadjes zoals Heenvliet en Den Briel zijn geplaatst.
Het is gewoon niet te bevatten, laat staan te verkroppen, dat Provinciale Staten van Zuid-Holland nog meer locaties wil aanwijzen voor het plaatsen van deze reusachtige, kostbare, monsterlijke, horizonvervuilende windmolens op de overvolle eilanden.
Rens

woensdag 20 mei 2015

Afbraak 2

GELD VERSPILLING


De al jaren geleden ingezette leegloop van de Brielse binnenstad, moet nu ineens zonodig onderzoek naar gedaan worden. Je mag toch van bestuurders een beetje inzicht verwachten. Inplaats daarvan hebben ze alleen maar de opbrengst van de verkoop van woningen over de balk weten te gooien. En nu gaat er weer veel geld gespendeerd worden voor een uitkomst die we allemaal al weten. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om vast te stellen dat de binnenstad al stukje bij beetje uitgehold is en steeds verder plaats vind. Als laatste willen ze ook de bibliotheek naar het theater in Zuurland  verplaatsen. Dat zal desastreus zijn voor vooral de oudere bewoners.

Het theater had in de binnenstad gerealiseerd moeten worden. Het Arsenaal of de Spoonpanden waren daar de uitgelezen plaatsen voor. Op beide locaties had een prachtig Cultuurhuis kunnen ontstaan, compleet met vergader- en feest zaal. Bovendien zou de hele binnenstad daar een heel stuk aantrekkelijker door zijn geworden, met alle aanwezige voorzieningen. Maar nee, het moest zonodig buiten de vesting komen waar verder totaal geen voorzieningen zijn.

Terugdraaien zal uitgesloten zijn. Het kan toch niet zo zijn dat een kostbaar onderzoek naar het verplaatsen van de bieb en het samenbrengen van nog meer culturele voorzieningen in het Brestheater, het leeglopen van de binnenstad zal kunnen verhelpen.
Leegloop is al een feit. Het vertrek van ook de bibliotheek zal de laatste doodklap zijn.

En het kan allemaal niet op. Het vele miljoenen kostend nieuwe sportpark blijkt nu te groot. Wethouder Wilbert Borgonjen verklaard niet uit te kunnen sluiten dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden met betrekking tot de omvang van het sportpark, om daarmee te bereiken dat de kosten van het onderhoud lager worden.

En het Meeuwenoord blijft nog jarenlang braak liggen. Daar moest de voetbal en tennis zo nodig plaats maken voor woningen, onder wapperende wieken van spoedig geplaatste windmolens! Die clubs hadden met wat aanpassingen gewoon in Meeuwenoord kunnen blijven zitten. Dat had vele miljoenen bespaard.

Als je een optelsom maakt van wat er de afgelopen jaren (vaak onnodig) uitgegeven is, schrik je. Om maar een paar dingen te noemen: Tunneltje Kaaistraat € 1.500.000. Sportpark € 13.000.000. Bouwplannen Meeuwenoord (onbekend). Plan verplaatsing wallen € 13.000. en trappen en kantelen Molenbolwerk minstens € 50.000. En zo zijn er wel meer voorbeelden. En nu weer € 20.000 voor een onderzoek naar leegloop. In de ogen van een oud-Briellenaar is dat verspilling van gemeenschapsgeld.
Rens

dinsdag 19 mei 2015

Afbraak

UITHOLLING BINNENSTAD
Het Arsenaal zal zoals het er naar uitziet, binnen niet al te lange tijd leeg komen te staan. Net zoals zoals de halve binnenstad. De plannen zijn om de bieb onder te brengen in het Brestheater in de wijk Zuurland. Zoals u weet is de gemeente groot voorstander van het laten verdwijnen van alle voorzieningen uit de vesting. Het Brestheater zou ook plaats moeten maken voor de muziekschool en Volksuniversiteit, zodat een compleet Cultuurhuis zal ontstaan. En zo zal de binnenstad volledig uitgehold achter blijven!
Oud-wethouder van Den Briel, Wim Kruikenmeijer, gaat de komende maanden de haalbaarheid van het Cultuurhuis onderzoeken.Ook de verdwijning van de Albert Heijn naar het Nieuwland zal de gemeente wel door weten te drukken. Het huidige pand aan het Slagveld zal dan leeg komen te staan. 

Verder blijkt ook het Catharina gasthuis aan het Slagveld ook niet meer aan de eisen te voldoen en zal vervangen moeten worden. Weer een leeg pand erbij! Ruimte voor een nieuw gasthuis zal er in de binnenstad niet zijn. 

Zal met al deze vooruitzichten de afbraak van de binnenstad compleet zijn en de middenstand de laatste doodklap moeten incasseren?

De reacties vanuit de bevolking op het internet liegen er niet om:

Het centrum van Brielle lijkt te verschuiven, deels richting Zuurland, deels richting Nieuwland. Misschien moeten we de St Catharijnekerk ook maar verplaatsen. Op het terrein van 't Maerlantcollege aan de Jan Mathijssenlaan is nog plek.

Ons Brielse bestuur luistert niet naar zijn bewoners, doet haar eigen zin!! Doe die windmolens dan ook maar gelijk dan wordt het toch een grote rotzooi!

Wat verdwijnt er niet in de binnenstad? De scholen, Kermis, Voetbal, Dierenarts, Dokter en de grootste supermarkt. Volgend jaar maar 1 april in Vierpolders vieren geloof ik.

In 2018 is Den Briel één groot bejaardenhuis. Geen winkels, supermarkten, bibliotheek, en  jonge mensen gaan boodschappen doen in Rotterdam. BAH!!!!!!!!

Rens

donderdag 7 mei 2015

Houden

Inzet Brielse raad:

Als oud Briellenaar, die Gregor Rensen op bijzondere wijze heeft mogen leren kennen, ben ik het eens met de Brielse raad, die Gregor aangemerkt heeft als ''beste burgemeester'' voor Den Briel.

Twee dagen vóór het overhandigen van het eerste exemplaar van mijn boek 'Achter Beren & Monniken' op 27 maart, werd ik hartelijk ontvangen op zijn werkkamer in het stadskantoor. Al snel ervoer ik dat Gregor - zo wenste hij aangesproken te worden - in de korte tijd dat hij in Den Briel werkzaam was, het vestingstadje al in zijn hart had gesloten.

Na het overhandigen van mijn boek bleek in zijn dankwoord, dat hij zich zeer uitgebreid ingelezen had in mijn levensloop en merkte op dat voor alles wat ik in mijn leven 'ondernomen' heb, wel twee hoofden nodig zijn om al dat werk te klaren. Ook had hij op internet gelezen dat we in Spanje, in de gezondste streek van de wereld wonen. Ook vond hij dat ik eigenlijk in het boek Gepassioneerde Brielse Zonen had moeten staan.
Ik kan niet anders zeggen dan dat Den Briel Gregor verdient en dat Gregor Den Briel verdient!

Rens

zondag 3 mei 2015

Verwarring

Rodebrug of Molenbrug

Er is verwarring ontstaan over de naam van de brug, die de verbinding vormt tussen Maarland Zz. en het Slagveld. De brug ligt precies halverwege de Molenstraat. 

Hoewel de houten klepbrug - zover mij bekend - een zandkleurig gele kleur had, stond de brug bij de Briellenaren altijd bekend als de Rodebrug.In 2003 is door burgemeester Betty van Viegen aan de brug een bord onthuld met de naam 'Molenbrug 1951'.

Dat jaartal is ook weer vreemd. De brug is namelijk op 7 januari 1952 in gebruik genomen. 

Na wat speurwerk blijkt een en ander te danken te zijn aan een actie van Briellenaar Fred van Bohemen, die zich sterk maakte voor die naamsverandering.Op oude tekeningen uit het archief blijkt de brug beschreven te zijn als Molenbrug. 


In een bericht van de gemeente Brielle voor een vergadering in 1857 betreffende aangebrachte schade aan de brug, heeft men het over 'de Roodebrug, of ophaalbrug bij de Zevenhuizen'.

Google is er duidelijk over.

De grote vraag is, en blijft misschien wel, waar de naam Rodebrug vandaan komt. Het is zoals op oude foto's te zien, altijd een houten, zandkleurig geel geschilderde klepbrug geweest die Rodebrug genoemd werd. 

Rens

zaterdag 2 mei 2015

Eindelijk

Aan kant


Eindelijk is de omgeving van de betonnen trappen en kantelen op het Molenbolwerk aangepakt. 

De grond is strak getrokken en het gras in ingezaaid.


Er is ook een paneel aangebracht met de beschrijving van de plaats waar men zich bevind.

Over de uiteindelijk totale kosten van deze hele grap zal waarschijnlijk nooit meer gerept worden. Dat het héél véél geld is kan geen twijfel over bestaan. Nu maar hopen dat niemand nare gevolgen zal ondervinden van de gladheid en dat er niets vernield gaat worden.

Rens

zaterdag 25 april 2015

Over Den Briel

Gek op 't Brieltje

Bent u ook zo gek op Den Briel, en wilt u ook alles weten over het zo bijzondere vestingstadje? Dan is het misschien goed om het volgende te weten. 


Na het schrijven van mijn autobiografie in 2011, onder de titel 'MET HART & ZIEL', schreef ik in de jaren daarna acht andere boeken waarin ik een inkijkje geef in het leven in mijn geboortestad.

Samen met veelal historische foto's kunt u kennis nemen van de meest belangrijkste wetenswaardigheden over het Brielse leven in mijn jeugd, het stadsbeeld, en markante Briellenaren.

Herinneringen die ik op deze manier vastlegde en met u deel, zodat deze niet verloren zullen gaan.
De boeken zijn stuk voor stuk boeiend voor de oudere- maar zeker ook voor de huidige Briellenaren. 
Want 'om het heden te begrijpen, moet je het verleden kennen.'

Na deze negen boeken kon een tiende boek uiteraard niet uitblijven. Ook dat boek zal weer over 't Brieltje gaan.
Daar werk ik momenteel - zo als altijd - weer met heel veel plezier aan.

De boeken zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Bric a Brac in de Vischstraat.

Rens